Algemene voorwaarden

 

RBS banden & velgen

Hoofdweg 26a

2908LC

Capelle aan den IJssel

 

 

Artikel 1. Algemeen 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen RBS banden & velgen en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s). Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door RBS banden & velgen zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging. 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met RBS banden & velgen, waarbij derden betrokken worden. 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

Artikel 2. Aanbiedingen 1. Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2. Mondelinge aanbiedingen door RBS banden & velgen of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

 

Artikel 3. Betaling 1. Betaling dient te geschieden, ter keuze van RBS banden & velgen; netto – contant of per pintransactie bij levering of middels storting of overmaking op een door RBS banden & velgen aangewezen bank of postbank rekening binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij specifieke voor de klant bestelde producten kan vooruitbetaling verlangd worden. 2. RBS banden & velgen is gerechtigd om bij het in gebreke zijn van de opdrachtgever 1,5 % rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de algehele voldoening. 3. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, komen daaruit voortvloeiende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 4. Prijzen 1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. 2. De prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 3. De prijzen zijn inclusief verwijderingsbijdrage, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 4. De prijzen zijn exclusief verpakkings- en/of verzendkosten. 5. Wijzigingen in heffingen opgelegd van overheidswege worden ten allen tijde doorberekend. 6. Prijswijzigingen als gevolg van fabrieks- en/of importeursprijzen in een niet vast overeengekomen prijs worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

 

Artikel 5. Annulering 1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door RBS banden & velgen reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens RBS banden & velgen gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan RBS banden & velgen als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht RBS banden & velgen te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen. 2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt RBS banden & velgen zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 6. Opdrachten tot reparatie, montage of vervanging 1. De levering van producten is in beginsel inclusief montage, tenzij uit de aard van het te leveren product of de daarbij gegeven omschrijving volgt dat geen montage kan of zal plaatsvinden. 2. Aan RBS banden & velgen gegeven opdrachten tot reparatie, montage of vervanging houden niet mede in de opdracht tot vervanging of vernieuwing van die onderdelen, die pas na demontage zichtbaar worden en alsdan blijken te moeten worden vervangen of vernieuwd, alsmede het repareren van al die gebreken, waarvan bij demontage blijkt en waarvan reparatie raadzaam of noodzakelijk is. 3. RBS banden & velgen voert bijkomende reparaties of vervangingen als bedoeld in ar tikel 6.1 slechts uit nadat de Klant daarvoor toestemming heeft gegeven. 4. RBS banden & velgen is gerechtigd om bij de uitvoering van reparaties, montage of vervanging gebruik te maken van de diensten van derden, die de reparatie geheel of gedeeltelijk zullen uitvoeren in opdracht van RBS banden & velgen. 5. RBS banden & velgen is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan een voertuig, of onderdelen daarvan als de schade het gevolg is van de noodzakelijke maatregelen die RBS banden & velgen moet nemen ten behoeve van het verrichten van de reparatie, montage of de vervanging, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van RBS banden & velgen.

 

Artikel 7. Garantie 1. Voor wat betreft de vakkundige verrichting van werkzaamheden door de RBS banden & velgen, geldt de volgende garantie: • gedurende veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat de dienstverlening plaatsvond, voor het balanceren en het uitlijnen • gedurende drie maanden, te rekenen vanaf de dag dat de dienstverlening plaatsvond, voor alle andere werkzaamheden. 2. Voor wat betreft de deugdelijkheid van geleverde zaken heeft de consument aanspraak op garantie gedurende een periode overeenkomstig die, waarin RBS banden & velgen aanspraak kan maken op garantie jegens de importeur of de fabrikant van betreffende zaken. In het algemeen zal deze periode tenminste drie maanden, te rekenen vanaf de dag dat de dienstverlening plaatsvond, bedragen. 3. De garantie die krachtens deze voorwaarden geldt bestaat erin dat RBS banden & velgen gerechtvaardigde klachten van de consument verhelpt, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. 4. Aanspraak op de garantie kan worden gemaakt op vertoon van een factuur, alsmede indien op andere manier kan worden aangetoond dat de verleende dienst onder de garantie valt. Op al onze velgen geven wij 1 jaar garantie op fabrieksfouten. Deze garantie dekt geen corrosie ten gevolgen van chemicaliën, verwaarlozing, klimatologische condities of schade ten gevolge van transport. De garantie vervalt indien velgen worden beschadigd door ondeskundige montage, krom gereden , ongeval, belasting van het laadvermogen en/of montageschade.

Geen garantie: – Gepolijste velgen, randen en/of gepolijste onderdelen zoals naafdeksels, centermoeren en rivets. – Bij gebruik van velgen reiniger of andere onjuiste reinigings middelen komt de garantie op de lak of chrome te vervallen. – Bij gebruik van chrome velgen in de winter, vervalt de garantie, i.v.m. strooizout. – Velgen zijn niet meer leverbaar bij leverancier en worden tegen inkoop of onder de inkoop verkocht of de velgen zijn in de opruiming bij de leverancier om dezelfde reden.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 1. Eventuele aansprakelijkheid van RBS banden & velgen zal beperkt blijven tot de bepalingen in onderhavig artikel. 2. RBS banden & velgen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door Opdrachtgever verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor RBS banden & velgen bekend behoorden te zijn. 3. RBS banden & velgen is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door derden verhaald op Opdrachtgever of andere vormen van indirecte schade, zoals gederfde winst of gemiste besparingen. 4. Eventuele aansprakelijkheid van RBS banden & velgen zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door verzekeraar van RBS banden & velgen afhankelijk van situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding met dat gedeelte van de opdracht waarop aansprakelijkheid betrekking heeft. 5. Als RBS banden & velgen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RBS banden & velgen beperkt tot maximaal de factuur waarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 6. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan: I. Redelijke kosten ter vaststelling van oorzaak en omvang van de schade. II. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover door Opdrachtgever aantoonbaar effectief kan worden gemaakt. 7. RBS banden & velgen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RBS banden & velgen.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 1. RBS banden & velgen blijft eigenaar van geleverde zaken tot het moment dat de vergoeding door de Opdrachtgever is voldaan.

 

Artikel 10. Retentierecht 1.RBS banden & velgen heeft het recht het voertuig c.q. object onder zich te houden zolang de schuld niet is betaald. 2. RBS banden & velgen heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

 

Artikel 11. Bandenopslag 1. Bij bewaring van een banden/wielenset geeft de klant aan het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst tot bewaarneming te aanvaarden. Een banden/wielenset bestaat uit min. 2 banden/wielen en max. 4 banden/wielen. 2. De bewaarneming vindt plaats door opslag van de banden of band/wielcombinaties in een daartoe, naar inzicht van RBS banden & velgen, geschikte opslagruimte. 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, de duur van een wisseling. Onder wisseling wordt verstaan de periode van najaar tot voorjaar (seizoen) daaropvolgend of voorjaar tot het najaar (seizoen) daarop volgend. Indien de duur van een wisseling wordt overschreden, wordt de overeenkomst geacht te zijn voortgezet onder dezelfde voorwaarden, met uitzondering van de overeengekomen vergoeding, de vergoeding bedraagt voor de periode van verlenging (wisseling) het geldende tarief voor service 1, te weten de bandenopslag/bewaarneming. 4. De vergoeding wordt bij vooruitbetaling voldaan. De klant heeft geen recht op restitutie van vergoeding van de kosten indien de banden/wielenset binnen de termijn van een wisseling worden afgehaald. 5. RBS banden & velgen draagt zorg voor verzekering van de opgeslagen zaken tegen het risico van brand- en diefstalschade. Vergoeding zal geschieden op basis van dagwaarde.

 

Artikel 12. Geschillen 1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van RBS banden & velgen, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.