Disclamer

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,

opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RBS banden & velgen.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd

en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden

ontleend.

Eventuele schade onstaan bij of door gebruik van de website en/of geschreven inhoud, kan op geen enkele

wijze voor rekening van RBS banden & velgen komen.